ZAJĘCIA DODATKOWE/SPECJALISTYCZNE

Szkoła ASP MAGELLANUM oferuje swoim uczniom atrakcyjne i różnicowe zajęcia dodatkowe. Indywidualnie dobrane terapie/treningi wspomagają proces nauczania na miarę XXI wieku. W zależności od indywidualnych potrzeb i zaleceń specjalistów zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małych grupach.

 

Oferta zajęć dodatkowych/specjalistycznych w ASP Magellanum:

 

REWALIDACJA

Stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, oraz usprawnianie funkcji, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone, korygowanie defektów i zaburzonych funkcji psychofizycznych. Zajęcia przeznaczone dla uczniów posiadających orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

TRENING UMIEJETNOŚCI SPOŁECZNYCH

Zajęcia usprawniające umiejętności miękkie. Mają na celu wypracowanie zachowań społecznie akceptowanych. Zajęcia mają charakter warsztatowy i uczą prawidłowego zachowania w sytuacjach konfliktowych, komunikowania się, słuchania innych oraz zachowań asertywnych. Wzmacniają poczucie wartości, podnoszą samoocenę dziecka, uczą radzenenia sobie zvuczuciami, dyskutowania i reagowania na krytykę.

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Zajęcia przeznaczone dla uczniów posiadających opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii.

 

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Zajęcia przeznaczone dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

 

TERAPIA WIDZENIA

Zajęcia te, to aktywny trening całego procesu widzenia. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów u których występuje wada wzroku, niedowidzenie. Podczas terapii dziecko uczy się świadomie używać oka/oczu. Trening widzenia ma na celu poprawienie szybkości postrzegania, ruch gałek ocznych, poprawę ostrości widzenia, koordynację oko-ręka.

 

METODA DOBREGO STARTU (MDS)

Metoda wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze.  Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr. Przygotowywana jest wersja MDS służąca uczeniu się języka angielskiego.

 

TRENING TOMATISA

Z Trenigu może skorzystać każdy, kto chce polepszyć swoje możliwości i udoskonalić dotychczasowe funkcjonowanie. Efekty są szybko dostrzegalne. Metodę tą stosuję się u dzieci, młodzieży i dorosłych.

 

W szczególności jeśli występują któreś z podanych objawów:

 • nadwrażliwość na dźwięki,
 • zaburzenia koncentracji uwagi,
 • konieczności powtarzania poleceń,
 • trudności z czytaniem i pisaniem,
 • błędna interpretacja pytań,
 • niewyraźne pismo,
 • niemuzykalność,
 • mylenie strony lewej z prawą,
 • monotonny głos,
 • ubogie słownictwo,
 • niewyraźne pismo,
 • męczliwość lub nadaktywność,
 • tendencje depresyjne,
 • brak wiary w siebie,
 • drażliwość,
 • nieśmiałość,
 • nadwrażliwość emocjonalna,
 • wycofywanie się,

Dzieci:

 • trudności szkolne
 • zaburzenia koncentracji
 • dysleksja
 • zaburzenia mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy)
 • zaburzenia głosu (np. chrypki dziecięce będące rezultatem nadużywania głosu przez dziecko)
 • słaba przyswajalność języków

Autyzm:

 • ponowne wywołanie komunikacji,
 • świadomość otoczenia,
 • zanikanie zachowań nawykowych(klaskanie, zgrzytanie zębami itp.)
 • znaczne załagodzenie nadwrażliwości,
 • lepsza koordynacja, równowaga i napięcie mięśniowe,

 

TREENING EEGBIOFEEDBACK

Eeg- Biofeedback jest medyczną metodą zwiększania możliwości umysłu przy wykorzystaniu specjalistycznej diagnostyczno- terapeutyczno-stymulacyjnej aparatury medycznej opartej na technice komputerowej. Dzięki niej osoba poddawana terapii uczy się czynności swojego mózgu, w tym również jak pozytywnie zmieniać wzorzec wytwarzanych fal mózgowych – innymi słowy jak hamować niepożądane i jak wzmacniać pożądane fale mózgowe.

Dlaczego jest to takie ważne?

Jeżeli wytwarzamy, zwłaszcza w czasie czuwania, zbyt dużo fal theta to mamy problemy z koncentracją i sprawnym myśleniem. Jeśli wytwarzamy za mało fal alfa, jesteśmy ciągle podenerwowani i zestresowani.

Posiadanie tej wiedzy pozwala nie tylko zlokalizować problem ale również, za sprawą treningu Biofeedback, umiejętnie sterować falami mózgowymi. Dzięki terapii uczniowie MAGELLANUM mogą uzyskiwać lepsze wyniki w nauce, skuteczniej radzić sobie ze stresem, lepiej koncentrować się na zajęciach.

 

Przyjemnie i pożytecznie czyli jak wygląda sesja BIOFEEDBACK?

Osoba biorąca udział w terapii siedzi w wygodnym fotelu naprzeciwko jednego z dwóch monitorów komputera. W trakcie sesji terapeuta zakłada elektrodę trenowanemu na czaszkę, oraz dwie elektrody uszne.  Badana czynność bioelektryczna jest wzmacniania i zapisywana analogowo. Podlega obróbce cyfrowej celem klasyfikacji do poszczególnych pasm częstotliwości fal mózgowych. Pasma są prezentowane liczbowo i graficznie na monitorze terapeuty, zaś pacjent obserwuje na swoim monitorze przetworzony przez odpowiednie oprogramowanie efekt: zapis graficzny wideogry. Trenujący widzi czynność bioelektryczną swojego mózgu pod postacią samochodu, samolotu, piłki czy rzeki w ruchu i uczestniczy w grze wyłącznie poprzez własne myśli – bez klawiatury czy manipulatora. Kieruje samochodem, samolotem, piłką, czy rzeką poprzez odpowiednią koncentrację umysłu na wykonywanym zadaniu.

INDYWIDUALNA STUMULACJA SŁUCHU -METODA JOHANSENA

Trening przeznaczony jest dla dzieci mających problemy z przetwarzaniem bodźców słuchowych u których zaobserwowano trudności w pisaniu i czytaniu, rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji. Zajęcia mają na celu poprawić przetwarzanie słuchowe.

 

DOGOTERAPIA

Zajęcia o charakterze edukacyjno – terapetyczno – rekreacyjnym. Prowadzone przez wykwalifikowaną terapeutkę z wyszkolonym i odpowiednio wytrenowanym psem. Bliski kontakt z psem i miło spędzony czas z pupilem, który merda ogonem i cieszy się na widok dzieci sprawia, że następuje poprawa w funkcjonowaniu dziecka w sferze fizycznej, psychicznej i emocjonalnej.

 

TERAPIA  BEHAWIORALNA

Terapia koncentruje się na zachowaniach problemowych. Terapeuta stara się zrozumieć, w jaki sposób negatywne nawyki zostały wyuczone i jak mogą zostać wyeliminowane oraz zastąpione nowymi pożądanymi wzorcami.

 

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Zajęcia odbywają się w formie zabawy, uczestnik ma przekonanie, że tworzy wspólnie z prowadzącym zajęcia, a to powoduje, że chętnie w nich uczestniczy. Terapeuta podczas zajęć nie uczy dziecka skonkretyzowanych umiejętności. Prowadzący usprawnia miedzy innymi koordynację ruchowo – wzrokową, koncentrację, motorykę dużą i małą. Celem prowadzącego jest poprawienie integracji między zmysłami w układzie nerwowym.

 

TERAPIA RUCHOWA

Zajęcia rozwijają u dziecka świadomość własnego ciała, przestrzeni w około i kontaktu z innymi. Poprzez ćwiczenia dziecko usprawnia motorykę, zwiększa możliwości ruchowe.

 

ARTETERAPIA

Terapia przez sztukę. Zajęcia oparte na technikach plastycznych takich jak: malowanie, rysowanie, wyklejanie, lepienie z gliny czy plasteliny. Pomagają uczestnikom zajęć wyrazić swoje ucznia i emocje, odprężyć się, odstresować.

 

TERAPIA ZAJĘCIOWA

Terapia przeznaczona dla dzieci z niepełnosprawnościami. Warsztaty są połączeniem zajęć artystycznych, integracyjnych i ruchowych.  Dziecko uczestnicząc w zajęciach zwiększa swoją sprawność zarówno fizyczną jak i manualną i intelektualną. Zajęcia zwiększają samoocenę dziecka i wiarę we własne możliwości.

 

MATLANDIA

„Kto pierwszy uratuje rozbitków z tajemniczej wyspy?

Kto zdobędzie najwięcej złotych medali i nagród?”

 

Każdy uczeń naszej szkoły otrzymuje dostęp  do platformy internetowej  „Matlandia”. Pod kierunkiem nauczyciela  matematyki rozwiązuje zadania matematyczne, które przypominają pełną emocji zabawę z elementami rywalizacji.

 

MNEMOTECHNIKI – TRENINGI UMYSŁU

Mózg ludzki stanowi zaledwie 2% masy ciała, ale zużywa aż 20% energii produkowanej przez organizm. Przeciętny człowiek potrafi korzystać jedynie z 5-10% jego potencjału. Wystarczy poznać kilka prostych, choć skutecznych technik, aby tę wydajność znacząco podnieść. Specjalnie dla naszych uczniów opracowaliśmy system szkoleń pozwalających na zwiększenie potencjału mózgu. Każdy młody człowiek zainteresowany ćwiczeniami może skorzystać z wiedzy przekazywanej podczas zajęć w ramach treningów: „Mnemotechnika”. „Trening usprawniający myślenie” oraz „Treningu kreatywności”.